Notárske služby

Legalizácia - osvedčenie pravosti podpisu

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo notársky kandidát. O vykonaní legalizácie notár pripojí osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej.

Vidimácia - osvedčenie fotokópie listiny

Notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčí správnosť odpisu (fotokópie) listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená (ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom a preklad listiny sa pevne pripojí k listine). Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo notársky kandidát.

Zaručená konverzia

Vykonáme zaručenú konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a aj naopak. Vyhotovujeme zaručenú konverziu elektronických dokumentov a listín so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosťou na právne úkony.

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vo forme verejnej listiny osvedčujeme skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práva, ako aj o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o splnení podmienok pre zápis do Registra určených právnických osôb (2%) a iných právne významných skutočností (osvedčenie losovania a žrebovania a osvedčenie webstránok).

Spisovanie zmlúv a iných listín

Na základe vyhlásenia a v súlade s požiadavkami klientov spisujeme rôzne typy zmlúv (napr. darovacie, kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena), dohôd (dohody o zúžení, rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o jeho vyporiadaní) či iných listín (vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku).

V prípade, ak ide o zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zabezpečujeme kompletné vypracovanie podkladov pre katastrálne konanie, vrátane elektronického podania a zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárske centrálne registre

Na základe predložených dokumentov vykonávame zápisy údajov a ukladanie listín v notárskych centrálnych registroch:

  • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo),
  • Notársky centrálny register závetov (NCRza),
  • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp),
  • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) a
  • Notársky centrálny register listín (NCRls).

Právo obchodných spoločností

Spolupôsobíme pri zakladaní obchodných spoločností (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, zlúčenie / splynutie / rozdelenie spoločností), osvedčujeme priebehy valných zhromaždení či iných zasadnutí.

Notárske úschovy

Prijímame do úschovy závety, listiny vrátane listinných cenných papierov, peniaze a zabezpečíme ich bezpečné odovzdanie až po splnení presne stanovených podmienok.

Právne poradenstvo

Poskytujeme právne rady z rozličných oblastí, najmä z občianskeho a obchodného práva.

Závety a listiny o vydedení

Spisujeme a preberáme do úschovy závety, listiny o vydedení či vyhlásenia o voľbe práva a odvolania týchto úkonov

Dedičské konanie

Na základe poverenia Okresného súdu Galanta notár ako súdny komisár samostatne vedie dedičské konanie po zosnulej osobe. Rozhodnutia vydané notárom a úkony vykonané notárom na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie. Konanie začína väčšinou bez návrhu, na základe úmrtného listu, ktorý zašle matrika príslušnému súdu, ktorý následne poverí notára. Poverený notár už ďalej vykonáva všetky potrebné úkony v konaní, pričom jedným z prvých bude kontaktovanie osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa.

Zápis s.r.o. do Obchodného registra Slovenskej republiky

Od 01.11.2023 môžu vykonávať aj notári prvozápisy spoločností s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Registrátor je ktorýkoľvek notár a splnenie podmienok pre zápis do obchodného registra notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice.