Poplatky

Za činnosť notára podľa notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára.

Výšku odmeny za úkony notárskej činnosti stanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov.

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

Výsledný notársky poplatok, ktorý klient u notára platí pozostáva zo samotnej odmeny a náhrady hotových výdavkov notára, ale taktiež z odmeny NK SR a odmeny a náhrady hotových výdavkov CIS, a zvyšuje sa o DPH vo výške 20%, ktorej platcom je každý notár.

Celé znenie Vyhlášky od 01.01.2024: